VEDTEKTER

for
Nordic hypoPARA Organisation
(vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.)
Organisasjonsnr: 988 978 787

§ 1 Sted

Foreningen har sitt sete på Vettre.

§ 2 Formål

Organisasjonens formål er:

1. Fremme medlemmenes interesser ved å gi råd og informasjon om sykdommen.

2. Øke kunnskapen og skape kontakt mellom mennesker med denne sjeldne lidelsen.

3. Samarbeide for bedret medisinsk behandling og hjelp i Spesialisthelsetjenesten.

4. Tilby informasjon gjennom vår nettside og sosiale nettverk.

5. Fremme offentlig kunnskap og forståelse for sykdommen.

6. Fremme og følge med på klinisk forskning og utveksling av god medisinsk praksis av

sykdommen, internasjonalt.

§ 3 Organisatorisk tilknytning.

Nordic hypoPARA Organisation skal være en frivillig interesseorganisasjon for pasienter med sykdommen Hypoparathyroidisme (hypoPARA), og deres pårørende i Norge.

Dersom det opprettes offentlige godkjente Hypoparathyroidisme organisasjoner i andre Nordiske land, kan foreningen fungere som paraplyorganisasjon for disse.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Rare Diseases International.

§ 4 Medlemmer

Foreningens medlemmer er pasienter med sykdommen i Norge. Pårørende og interesserte fagfolk kan tegne støtte-medlemskap. Medlemskap i foreningen krever samtykke fra styret som således har kompetanse til å avgjøre om kriteriene for medlemskap er oppfylt.

§ 5 Utmeldelse

Utmeldelse skjer skriftlig til foreningen.

Styret har mulighet til å melde ut medlemmer som utviser uønsket adferd eller som ikke betaler sin kontingent.

§ 6 Kontingent.

Eventuell kontingent og størrelsen av kontingent fastsettes av styret.

§ 7 Styret

Foreningens styre består av 3-4 medlemmer og eventuelt et varamedlem. Styremedlemmer velges på Generalforsamlingen for en periode på 4 år. Leder velges for 4 år av styret. Ev. Nestleder velges for 2 år av styret. Minst 2/3 av styremedlemmene skal være pasienter eller pårørende.

Styret utpeker blant sine medlemmer eventuelle poster – som representanter og kontaktpersoner etter behov.

§ 8 Beslutningsdyktighet

Styret er beslutningsdyktig hvis minst 2 styremedlemmer + leder har møtt frem. Styrets beslutninger fattes med enkel majoritet.

§ 9 Tegning av foreningen

Foreningen tegnes av daglig leder.

§ 10 Valgkomité

Styret har ingen valgkomité, forslag til styrevalg, skal sendes

foreningen senest 2 uker før Generalforsamlingen.

§ 11 Regnskaps år

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapene skal være tilgjengelig for Generalforsamlingens representanter, senest 14 dager før Generalforsamlingen hvert annet år. Regnskapet skal være tilgjengelig for styret senest august, i de år det ikke avholdes Generalforsamling.

§ 12 Stemmerett og valgbarhet.

Alle medlemmer i Norge har stemmerett og er valgbare som styremedlem i foreningen. Styret bestemmer antall medlemmer i styret etter behov før hver Generalforsamling, iht. § 7.

§ 13 Tillitsvalgtes godtgjørelse.

Alt arbeid er basert på frivillighet.

§ 14 Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal holdes i mai, juni eller juli hvert fjerde år. Den er organisasjonens høyeste myndighet.

Styret innkaller til Generalforsamling med minst 1 måneds varsel direkte til betalende medlemmer eller ved kunngjøring på hjemmesiden. Forslag som skal behandles på Generalforsamlingen skal være sendt til styret senest 2 uker før møtet.

Alle medlemmer har adgang til Generalforsamlingen. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Står stemmene likt er leders stemme avgjørende.

På Generalforsamlingen kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på forslagslisten senest 1 uke før møtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 15 Ledelse av Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av foreningen.

§ 16 Stemmegivning på Generalforsamlingen.

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 17 Generalforsamlingens oppgaver.

Generalforsamlingen skal:

  1. Velge ordstyrer og eventuell sekretær.
  2. Behandle årsberetning.
  3. Behandle aktivitetsplanen.
  4. Godkjenne revidert regnskap.
  5. Behandle innkomne forslag.
  6. Velge styremedlemmer, evt. varamedlem.
  7. Fastsette eventuell kontingent etter forslag fra styret.


§ 18 Ekstraordinære Generalforsamlinger.

Ekstraordinære Generalforsamlinger holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære Generalforsamlinger, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinær Generalforsamling kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 19 Styret

Nordic hypoPARA Organisation ledes av styret som er høyeste myndighet mellom Generalforsamlingene.

Styret skal:

1. Iverksette Generalforsamlingens bestemmelser.

2. Godkjenne revisor, revidert regnskap og årsberetning.

3. Oppnevne etter behov representanter/komiteer/utvalg/kontaktpersoner for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.

4. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de, til enhver tid, gjeldende instrukser og bestemmelser.

5. Representere foreningen utad.

6. Velge Leder og evt. Nestleder.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 20 Grupper/avdelinger.

Foreningen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Styret bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

Foreningen har intet ansvar for uoffisielle hypoPARA grupper som dannes, på Facebook eller andre åpne forum og som ikke er i regi av foreningen. Foreningens medlemslister skal kun sendes fra daglig leder på vanlig e- mail eller pr. post.

§ 21 Paraplyorganisasjoner.

Som paraplyorganisasjon forplikter ikke Nordic hypoPARA Organisation seg til medlemsorganisasjoner, da disse fatter sine vedtak på selvstendig grunnlag.

Medlemsorganisasjoner betaler ikke årskontingent til Nordic hypoPARA Organisation. Medlemskap krever godkjenning fra styret i Nordic hypoPARA Organisation.

§ 22 Vedtektsendring.

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på forslagslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 23 Oppløsning (§ 15 kan ikke endres.)

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Har foreningen overskudd ved oppløsning skal dette settes inn på hypoPARA Fondet, til beste for pasientgruppen.